Kiểm toán Nhà nước còn nhiều hạn chế

(NTD) - Sáng ngày 24/9, Kiểm toán nhà nước và Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) phối hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”.

Hội thảo đã nêu lên những tồn tại hạn chế của hoạt động kiểm toán, từ đó triển khai hướng khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động này.

Hội thảo lần này nêu ra một số nội dung lớn về yêu cầu đặt ra với Kiêm toán nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực công từ nhiều góc độ khác nhau, xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong kiểm toán nhà nước. Đồng thời hội thảo cũng đánh giá thực trạng, phương pháp xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế trong hoạt động kiểm toán nhà nước. Hội thảo có sự tham dự của Giáo sư Teo Chee Khiang, Nguyên Phó Tổng kiểm toán Singapore, GS. đến thảo luận kinh nghiệm xác định các tiêu chí đánh giá trong kiểm toán nhà nước Singapore, định hướng phương pháp, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá.

2015-09-24 04.13.58 1

Hội thảo bàn luận xung quanh vấn đề về hoạt động kiểm toán nhà nước

Theo bài tham luận “Phân cấp quản lý tài chính nhà nước và ngân sách nhà nước: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” của PGS.TS Đặng Văn Thanh- Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, quá trình đổi mới phân cấp quản lý tài chính – ngân sách còn nhiều bất hợp lý. Phân cấp nhưng chưa đảm bảo quản lý thống nhất, thẩm quyền quyết định ngân sách còn chống chéo, nhiệm vụ thẩm quyền trách nhiệm cả mỗi cấp trong ban hành chế độ chính sách, tiêu chuẩn còn chưa phân định rõ ràng, phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi còn nhiều hạn chế, tỷ lệ phân chia và bổ sung ngân sách nhà nước chưa rõ ràng…

Trên bài tham luận của Th.s Nguyễn Văn Đạt – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II về thực trạng kiểm toán ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay cũng chỉ ra nhièu hạn chế. Cụ thể, quy mô hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước còn rất nhở so với yêu cầu kiểm tra, chất lượng kiểm toán và tiến độ kiểm toán còn khoảng cách so với yêu cầu của Luật Kiểm toán nhà nước, nội dung báo cáo kiểm toán còn nặng về phát hiện sai sót, chưa chú trọng tính trung thực của số liệu trong báo cáo tài chính, nhân sự chưa bố trí phù hợp, có sự chồng chéo trong quá trình kiểm toán, hiệu lực kiểm toán chưa cao.

Hầu hết các nhà khoa học trình bày bài tham luận đều chỉ rõ những bất cập và hạn chế đúng thực tế trong hoạt động kiểm toán nhà nước. Qua đây giúp nền tài chính quốc gia cũng như hoạt động quản lý nhà nước thấy được hạn chế để khắc phục, tăng cường năng lực của Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các phương pháp kiểm toàn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước qua hoạt động kiểm toán của Kiểm Toán nhà nước.

Mọi thông tin mời ban đọc xem tại đây.

H.Nam