Những bước tiến căn bản trong nhận thức về thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam

(NTD) - Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vừa tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về hội thảo khoa học Quốc gia "Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam".

Hội thảo nhằm đánh giá những thành tựu nghiên cứu mới trong một nửa thế kỷ qua về thời đại dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đồng thời rút kinh nghiệm và hướng tới các chương trình khoa học trong những thập kỷ tiếp theo của Thế kỷ XXI. Bằng phương thức vừa trực tiếp đặt bài, vừa kêu gọi các nhà khoa học và quản lý di sản viết bài tham dự hội thảo, chỉ trong một thời gian ngắn, Ban tổ chức đã nhận được 69 báo cáo khoa học của 77 tác giả ở 12 tỉnh, thành phố khắp cả 3 miền đất nước'. Bên cạnh các chuyên gia về Khảo cổ học và Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại là lực lượng tham gia chủ yếu. Trong đó một số tác giả đã tham gia và có đóng góp vào thành công của chương trình hội thảo về “Hùng Vương dựng nước” cách đây nửa thế kỷ.

1
Hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương

Ngoài ra, còn có sự đóng góp rất hiệu quả của một số chuyên gia đầu ngành và một số cán bộ nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực như Cổ nhân học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm học, Dân tộc học, Văn hóa học, Văn hóa dân gian, Địa lý học, Bảo tàng học, Lịch sử Việt Nam Cận hiện đại, Lịch sử thế giới, Chính trị học, Quân sự học... Các báo cáo đã được chuyển đến chuyên gia đọc thẩm định và ý kiến đánh giá khá thống nhất là hầu hết đã đạt chuẩn của một báo cáo tham dự hội thảo khoa học Quốc gia.  Ban tổ chức cũng đã tiến hành biên tập bước đầu cả 69 báo cáo để đưa vào Kỷ yếu hội thảo.

Tập Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia “Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam” dày 730 trang, khổ A4, được bố cục thành 3 phần nội dung cơ bản:

Thời đại Hùng Vương qua tư liệu lịch sử và văn hóa dân gian; Thời đại Hùng Vương qua tư liệu khảo cổ học, cổ nhân học và địa lý học; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương.

Hội thảo khẳng định những thành tựu to lớn và những bước tiến căn bản trong nhận thức về thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam và gợi ra những phương án, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại dựng nước đầu tiên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển bền vững đất nước hiện nay.

GS Nguyễn Quang Ngọc cho biết, sau Hội thảo, những vấn đề thống nhất sẽ được tập hợp để thông tin rộng rãi đến công chúng, giới khoa học, góp phần vào quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của thời đại Hùng Vương trong thời gian tới.

Mỹ Mỹ