Xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày 29/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Theo nội dung Quyết định, lộ trình xây dựng Bộ pháp điển phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay và điều kiện của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ưu tiên pháp điển các chủ đề thuộc các lĩnh vực có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ, Bộ pháp điển được xây dựng và hoàn thành trong 10 năm (2014 – 2023) và chia làm 3 giai đoạn, theo đó giai đoạn 1 từ năm 2014 – 2017 thực hiện pháp điển xong 8 chủ đề; giai đoạn 2 từ năm 2018 – 2020 thực hiện pháp điển xong 27 chủ đề và giai đoạn 3 từ năm 2021 -2023 thực hiện pháp điển xong 10 chủ đề.

PV

TAGS: