Bà Rịa - Vũng Tàu: Kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng đất năm 2019

(NTD) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh; các chỉ tiêu kiểm kê và hệ thống mẫu biểu kiểm kê đất đai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và mẫu biểu kiểm kê theo hướng dẫn thực hiện Kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả kiểm kê đất đai phải thể hiện đầy đủ, chính xác trong bảng số liệu và trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) dưới dạng giấy và dạng số.

BRVT
Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc đánh giá đúng hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do vậy, công tác kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Việc kiểm kê đất đai được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp tỉnh.

Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019.

Chi Lê