HAGL Agrico đưa ra phương án khắc phục lỗ 2 năm liên tiếp

(CLCS) - HAGL Agrico bị lỗ 2 năm liên tiếp, lợi nhuận sau thuế chưa phối phân âm 2.323 tỷ đồng. Mặc dù năm 2020 chứa đựng nhiều rủi ro nhưng công ty vẫn lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 566 tỷ đồng.

Nguyên nhân lỗ lớn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 và 2019, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm trong 2 năm liên tiếp.

Năm 2018, lợi nhuận âm 659 tỷ đồng; năm 2019, công ty tiếp tục ghi nhận lợi nhuận âm 2.426 tỷ đồng đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) là 2.323 tỷ đồng.

Trong năm 2019, doanh thu tài chính tăng 105 tỷ đồng do lãi thanh lý nhóm các Công ty Đông Dương, Đông Pênh và Cao su Trung Nguyên. Thu nhập khác tăng 209 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến Nghị định 20/2017/NĐ-CP được trích trước và ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, 2018. Thế nhưng, doanh thu thuần giảm và chi phí khác tăng mạnh đã “nhấn chìm” HAGL Agrico.

Chuoi HAGL Agrico

Trong năm 2019, doanh thu bán trái cây của HAGL Agrico đạt 1.243 tỷ đồng, giảm 47% so với năm 2018

Năm 2019, doanh thu thuần giảm 1.877 tỷ đồng, tương ứng 51% so với năm 2018. Tổng Giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh cho biết: Công ty không còn hợp nhất doanh thu từ nhóm các Công ty Đông Dương, Đông Pênh và Cao su Trung Nguyên. Ngoài ra, công ty cũng không có doanh thu từ ớt, bò thịt và bất động sản so với cùng kỳ năm 2018.

Chi phí khác trong năm tăng 876 tỷ đồng lên 1.638 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ, công ty đã thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu, cao su vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Phương án khắc phục

Trong năm 2019, HAGL Agrico đã hoàn tất việc chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020 với số dư nợ vay giảm đáng kể sẽ giúp công ty giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Số dư nợ cuối năm 2019 là 4.655 tỷ đồng vay ngắn hạn và 4.550 tỷ đồng vay dài hạn, đã giảm 6.225 tỷ đồng so với đầu năm. Chính điều này đã giúp chi phí lãi vay giảm so với cùng kỳ năm trước từ 639 tỷ đồng (năm 2018) xuống còn 571 tỷ đồng (năm 2019).

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh thông tin: Năm 2019, HAGL Agrico đã tiến hành ra soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Bước sang năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được tinh gọn, tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là cây ăn trái, hiện đang là nguồn tạo ra doanh thu hiệu quả của công ty trong thời gian qua.

Những tháng đầu năm 2020, công ty đã tiến hành thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính nhằm nâng cao hiệu quả trong công ty quản lý.

Với những giải pháp khắc phục tình hình kinh doanh nêu trên, HAGL Agrico xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay dự trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới với 4.307 tỷ đồng doanh thu và 566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Mảng nông nghiệp nhiều tiềm năng nhưng phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, thời tiết khiến doanh doanh thu luôn trong trạng thái bấp bênh nên con đường xóa lỗ lũy kế 2.426 tỷ đồng của HAGL Agrico còn khá dài và chông gai.

Lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu HNG của HAGL Agrico sẽ bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa vào diện kiểm soát.

 Như Nguyễn