Lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết như thế nào trong quý 1/2020?

(CL&CS) - Trong quý 1/2020, tổng thu nhập của các ngân hàng niêm yết tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng quá nhanh nên lợi nhuận sau thuế (LNST) chỉ còn tăng 3,3%.

Vietbank
Vietbank là ngân hàng có tỷ lệ tăng LNST cao nhất trong quý 1/2020 so với cùng kỳ năm 2019 khi đạt 134%.

Hiện nay có 18 ngân hàng có cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Sàn HOSE: BID (BIDV), CTG (VietinBank), EIB (Eximbank), HDB (HDBank), MBB (MB), STB (Sacombank), TCB (Techcombank), TPB (TPBank), VCB (Vietcombank), VPB (VPBank).

Sàn HNX: ACB, NVB (NCB), SHB.

Sàn UPCoM: BAB (Bac A Bank), KLB (KienLongBank), LPB (LienVietPostBank), VBB (Vietbank), VIB.

Thu nhập lãi thuần của 18 ngân hàng đạt 61.426 tỷ đồng, tăng 7.113 tỷ đồng tương đương 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Top 5 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất là BIDV, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB.

Hoạt động dịch vụ của các ngân hàng niêm yết trong quý 1 đạt lãi thuần 7.721 tỷ đồng, tăng 1.015 tỷ đồng tương đương 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Top 5 ngân hàng có hoạt động dịch vụ đạt lãi thuần cao nhất là: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, MB.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 2.492 tỷ đồng, tăng 454 tỷ đồng, tương đương 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Top 5 ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt lãi thuần cao nhất là Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, MB. Trong quý 1, hoạt động kinh doanh ngoại hối đã mang lại nỗi buồn cho hàng loạt ngân hàng như: TPBank, Techcombank, VIB, NCB, VPBank khi bị lỗ.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 759 tỷ đồng, tăng 380 tỷ đồng tương đương tăng 100,4% so với quý 1/2019. Top 5 ngân hàng có lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cao nhất là VietinBank, VPBank, BIDV, Techcombank, HDBank. Chỉ duy nhất Vietcombank ghi nhận lỗ trong nghiệp vụ này. Nhiều ngân hàng hàng như: Sacombank, Eximbank, SHB, Vietbank, BacABank, KienLongBank, LienVietPostBank, NCB, VIB, TPBank không tham gia mua bán chứng khoán kinh doanh.

Ngan hang bieu do ket qua kinh doanh 2020 q1
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của 18 ngân hàng niêm yết. Đơn vị tính: tỷ đồng

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 1.864 tỷ đồng tương đương 303,2% so với cùng kỳ. Top 5 ngân hàng có lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cao nhất là: Techcombank, VPBank, MB, ACB, TPBank. Nghiệp vụ này tại BIDV, LienVietPostBank, HDBank bị lỗ. KienLongBank, Vietcombank không phát sinh số liệu từ nghiệp vụ mua bán chứng khoán đầu tư.

Nghiệp vụ duy nhất của 18 ngân hàng ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đó là hoạt động khác. Với mức lãi thuần 3.635 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác đã giảm 347 tỷ đồng tương đương giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. NCB là ngân hàng duy nhất ghi nhận lỗ ở nghiệp vụ này. Top 5 ngân hàng đạt mức lãi thuần cao nhất là Vietcombank, BIDV, VPBank, Techcombank, TPBank.

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 201 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng tương đương 2% so với cùng kỳ. Đây là nghiệp vụ chỉ có 8 ngân hàng ghi nhận số phát sinh. Top 5 ngân hàng dẫn đầu là VietinBank, BIDV, Vietcombank, SHB và ACB.

Các ngân hàng đạt được 78.713 tỷ đồng tổng thu nhập, tăng 10.483 tỷ đồng tương đương 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ngân hàng dẫn đầu tổng thu nhập vẫn là 3 cái tên có vốn của Nhà nước là Vietcombank, BIDV, VietinBank. Xếp ngay sau đó là VPBank, MB, Techcombank, ACB, Sacombank.

Ngan hang bieu do tong thu nhap 2020 q1
Tổng thu nhập trong quý 1/2020 của 18 ngân hàng niêm yết đạt 78.713 tỷ đồng

Chi phí hoạt động đạt 31.339 tỷ đồng, tăng 4.429 tỷ đồng tương đương 16,5%. Ngoại trừ MB và Eximbank có chi phí hoạt động giảm thì 16 ngân hàng còn lại đều tăng. Top 5 ngân hàng có chi phí hoạt động cao nhất là Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 20.565 tỷ đồng, tăng 5.191 tỷ đồng tương đương 33,8%. BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB là những ngân hàng có chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao nhất. SHB không trích lập còn LienVietPostBank, Eximbank lại được hoàn nhập.

Tổng thu nhập tăng mạnh nhưng chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đều tăng cao khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 864 tỷ đồng và đạt 26.809 tỷ đồng.

LNST trong kỳ phân bổ cho cổ đông của ngân hàng đạt 21.214 tỷ đồng, tăng 676 tỷ đồng tương đương 3,3%.

Có 7 ngân hàng ghi nhận LNST giảm là BIDV, BacABank, KienLongBank, Vietcombank, MB, Sacombank, VietinBank. Lưu ý quan trọng nhất là BIDV, KienLongBank, MB, VietinBank đều có thu nhập thuần tăng trưởng dương so với cùng kỳ nhưng chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng quá nhanh đã làm LNST giảm.

Ngan hang bieu do loi nhuan 2020 q1
LNST trong quý 1/2020 của 18 ngân hàng niêm yết đạt 21.214 tỷ đồng.

Nhóm LNST đạt số ngàn tỷ đồng gọi tên Vietcombank (4.178 tỷ đồng), Techcombank (2.456 tỷ đồng), VietinBank (2.414 tỷ đồng), VPBank (2.314 tỷ đồng), MB (1.712 tỷ đồng), ACB (1.537 tỷ đồng), BIDV (1.409 tỷ đồng). KienLongBank và NCB ghi nhận mức LNST thấp nhất chỉ 46 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Cơ cấu tổng thu nhập của 18 ngân hàng niêm yết:

- Thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng 78,04%;

- Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chiếm 9,81%;

- Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ khác là 4,62%;

- Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chiếm 3,17%,

- Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chiếm 3,15%;

- Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh chiếm 0,96%;

- Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần chiếm 0,26%.

 Nguyễn Như