Nhân viên của LienVietPostBank vừa được tăng lương 20%

(NTD) - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vừa phê duyệt lộ trình tăng lương 50% trong 3 năm cho cán bộ nhân viên và đầu năm 2017 đã thực hiện tăng lương 20%.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông ngân hàng sẽ diễn ra ngày 25/3. 

Trong năm 2016 chính sách đãi ngộ được quan tâm đặc biệt, Hội đồng Quản trị đã đưa ra nhiều chính sách thiết thực, cụ thể như phê duyệt lộ trình tăng lương 50% trong 3 năm cho cán bộ nhân viên và đầu năm 2017 đã thực hiện tăng lương 20%.

LienVietPostBank cũng tiếp tục thực hiện phương châm "sống bằng lương, giàu bằng thưởng", xây dựng chính sách đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân những nhân sự có năng lực. Đến nay phương châm này đang trở thành hiện thực, có nhiều cán bộ nhân viên có thu nhập cao và thưởng xứng đáng.

Tính đến 31/12/2016, tổng số cán bộ công nhân viên của ngân hàng này là 5.150 người. Khi làm việc tại Ngân hàng, ngoài lương thì nhân viên được hưởng nhiều chế độ phụ cấp khác nữa. Đặc biệt, khi vào làm việc tại LienVietPostBank, 100% nhân viên sẽ được mua cổ phần hoặc cam kết ký văn bản về quyền lợi được mua cổ phần của Ngân hàng theo quy định của Hội đồng Quản trị.

 Mai Trinh