Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

(NTD) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4, nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

  Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 8/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

  Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa làm đơn đăng ký theo mẫu quy định và gửi tới UBND cấp xã.

  Trong trường hợp đơn đăng ký phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã, trong thời gian 5 ngày làm việc, UBNN cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đồng thời đóng dấu vào đơn đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại đơn cho người sử dụng đất.

Trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa
Trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa

  Nếu đơn đăng ký không hợp lệ, UBND cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký. Trong trường hợp không đồng ý cho chuyển đổi, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất và nêu rõ lý do.

  Cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ở các địa phương. Hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trong phạm vi cả nước.

Thông tư có hiệu lực thực thi từ ngày 10/8/2016.

Hà Ngân