VietinBank bầu thêm ba lãnh đạo cao cấp

(CL&CS) - Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VietinBank thường niên 2020 đã bầu bổ sung ông Masahiko Oki, ông Shiro Honjo và bà Nguyễn Thị Bắc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại ĐHĐCĐ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CK: CTG) vừa diễn ra, với sự nhất trí cao, cổ đông VietinBank đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó với tỷ lệ tán thành 100%, VietinBank đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của Ngân hàng MUFG Bank.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ đã thông qua bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Ông Masahiko Oki - Cán bộ điều hành và Phó Trưởng Bộ phận kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu MUFG Bank; ông Shiro Honjo - Cán bộ điều hành, Trưởng bộ phận Kế hoạch Ngân hàng thương mại Toàn cầu MUFG Bank giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank. ĐHĐCĐ cũng bầu bà Nguyễn Thị Bắc - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TNHH Indovina giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập VietinBank.

 Trong đó, ông Masahiko Oki là Thành viên HĐQT VietinBank kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank thay thế cho ông Hiroshi Yamaguchi.

Theo BCTC quý 1/2020, VietinBank tăng 36% trích lập dự phòng, do đó lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm 6% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 2,974 tỷ đồng. Tổng tài sản của VietinBank suýt soát so với đầu năm, còn hơn 1.2 triệu tỷ đồng. Tổng nợ xấu của VietinBank tăng 56% so với đầu năm khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1.16% lên mức 1.83%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) gấp gần 5 lần và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 67%, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm 36%.

Đối với năm 2020, VietinBank xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có kết quả toàn diện các nhiệm vụ đề ra tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, cải thiện hiệu quả sinh lời, tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh doanh, cơ cấu khách hàng, chú trọng quản lý chất lượng tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu;

Hoàn thiện chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 - 2023. Một số định hướng trọng tâm là phát triển mạnh theo chiều sâu, tăng trưởng gắn với cải thiện mạnh mẽ về hiệu quả. Tiếp tục cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SME và bán lẻ, đa dạng cơ cấu doanh thu. Quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả.

Vy Vy