Vietcombank đạt gần 11.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng

(CL&CS) - Trong 6 tháng đầu năm nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đạt 10.982 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Vietcombank
Tính đến ngày 30/6, Vietcombank có 19.592 nhân sự tại ngân hàng mẹ, tăng 798 người trong quý 2 và tăng 1.184 người trong 6 tháng đầu năm nay.

Năm 2020, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 7% so với năm 2019, tổng nguồn vốn huy đông tăng 8%, tổng dư nợ tín dụng tăng 10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, cổ tức 8%.

Vietcombank vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2020. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, thu nhập lãi thuần trong quý 2/2020 bất ngờ giảm 503 tỷ đồng, tương đương 5,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 8.077 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng. Trong quý 2, thu nhập lãi thuần chiếm 75,3% tổng thu nhập của Vietcombank.

Một hoạt động cũng chứng kiến sự tuộc dốc là lãi thuần từ hoạt động khác. Trong quý 2, hoạt động này giảm 482 tỷ đồng, tương đương 62,8% và chỉ còn 286 tỷ đồng. Trong kỳ thu nhập từ hoạt động khác giảm, đồng thời chi phí cũng tăng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt khi tăng 80 tỷ đồng, tương đương 7,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 1.156 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đang chiếm 10,8% trong cơ cấu thu nhập của Vietcombank.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 121 tỷ đồng, tương đương 17,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 821 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 15 tỷ đồng, tương đương 78% so với cùng kỳ năm trước và đạt 33 tỷ đồng.

Lãi thuần từ góp vốn, mua cổ phần tăng 198 tỷ đồng, tương đương 121,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 360 tỷ đồng. Đây là hoạt động có giá trị tăng mạnh nhất trong quý 2 của Vietcombank.

Vietcombank quy 2 2020
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2/2020. Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Trong quý 2, Vietcombank đạt 10.733 tỷ đồng tổng thu nhập, giảm 570 tỷ đồng, tương đương 5% so với cùng kỳ năm trước. So với quý 1/2020, tổng thu nhập giảm 12,6%, tương ứng 1.552 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quý 2 chi phí hoạt động của Vietcombank giảm mạnh 949 tỷ đồng, tương đương 23,3% và đạt 3.118 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.856 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.759 tỷ đồng trong quý 2, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 10.982 tỷ đồng, giảm 280 tỷ đồng, tương đương 2,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần trong kỳ phân bổ cho cổ đông của ngân hàng đạt 4.610 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay đạt 8.788 tỷ đồng.

Vietcombank quy 2 2020 luy ke
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2020. Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, Vietcombank có 19.592 nhân sự tại ngân hàng mẹ, tăng 798 người trong quý 2 và 1.184 người trong 6 tháng đầu năm nay. Số lượng nhân viên tại các đơn vị thành viên là 523 người.

Tính đến ngày 30/6, Vietcombank có 981.218 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng 3,58% trong quý 2 và 5,69% trong 6 tháng đầu năm; cho vay khách hàng đạt 770.744 tỷ đồng, tăng 2,15% trong quý 2 và 4,91% trong 6 tháng đầu năm; tổng tài sản đạt 1.185.262 tỷ đồng, tăng 3,58% trong quý 2 và giảm 3,16% trong 6 tháng đầu năm.

Hiện nay, nợ xấu tại Vietcombank đạt 6.433 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,83%. Tỷ lệ nợ xấu tăng 0,01 điểm cơ bản theo quý và 0,06% điểm cơ bản theo năm.

 Nguyễn Như